CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH LÀNG DUY TINH

                                                    Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh trước năm 1975                    Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh                                                              Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Chùa Sùng Nghiêm... Xem thêm

NẾP LÀNG DUY TINH

                                                                               Cụ Mậu Trưởng làng xem Văn bia chùa Sùng Nghiêm                       Nếp làng Duy Tinh                                               02/09/2009 Báo Nông Nghiệp Việt... Xem thêm

Văn bia TRÙNG TU PHƯỢNG HOÀNG THỊ KIỀU BI – Phần Thứ Hai

Chữ Hán mặt sau bia                                     施本府市牛市爲三寳市 世宗毅皇帝明妃老皇皇太后阮氏明瑞原惟精惟壹等社本府巿牛市在惟壹惟精社籃頟再有令進施弎寳市壹興功德(寄與顯考太傅崇國公阮廷參諡廣毅府君,顯妣夫人諡慈思,顯妣皇妙阮氏明宝諡惠仁)壹信施政大和尚棃泰和(福源候字道恪東山縣石谣社)南香寺嗣祖國師僧統知僧錄院和尚棃僊訓僧杜圓禮妣武妙甘。 棃黄部候惟精社阮楼夫人賴氏玉文克綏(中部枝籍吏司部中桂崇子惟壹社)妻阮氏澤得壽阮模(布衞社)楊壽高妻棃氏松棃明福(断事司領藍山鄉廣施社)妻武指棃文依張氏外楊曰捘(縣丞惟精社)妻杜氏謐阮文賢(惟精社)妻阮氏醉棃慶仝陳有道(惟精社)妻武氏鄰信施阮氏探(惟精社)通正使司嗣通正義州候夫人宋氏儞錦衣衛署事(夫人阮氏蘭)扶女杜氏清(惟壹社)棃氏緣阮氏休阮氏宝惏(惟壹社)。 惟壹惟精等社本府市金銀坊進施錢弎拾貫阮福陀张有德妻棃氏緣長坊杜漢(署衛事富義候)夫人棃氏好金當該杜焉夫人杜氏揚今當該社夫人武氏文長坊陳文富妻棃氏探何有貴妻阮氏羅棃有月(提吏文富男)妻陳氏裎武嚴妻棃氏陳文智妻吳氏芳棃克穰妻杜氏輝武峩妻何氏署枚渡妻棃氏宜棃克治妻揚氏政何有聞妻陳氏女陳文才妻何氏营陽文儒妻氏春吳文綠妻杜氏梁阮潤妻阮氏緣阮曰德妻武氏桃吳正通妻阮氏壬武和妻杜氏貴吳文達妻武氏弎陳文嵬妻梁氏射吳貴和(何中府勸農司使)妻阮氏女男子吳貴德棃克焉妻棃氏鉢阮鶴枚妻揚氏焉棃明澤阮德現妻杜氏畝枚春午妻阮氏元内府衙阮伯喬棃茂村阮文教黄有緣棃德秋妻枚氏和内侍女武氏容武氏探黄氏畝阮文賢妻吳氏臺棃志種妻棃氏願范廣妻阮氏楊阮如蘭妻棃氏芳阮玉壽。 各府縣總社: 毅院副阮世賢黄氏泰棃氏宜長府棃克彊(安志惟精社)沙府棃克才妻棃氏幼棃文通杜文波陳伯皐吳弎公(字得福威虎社)吳文德阮必左喬有恒范廷仕范廷秀午文寬喬維孟阮文笑阮文欺鄭子安黄五帯阮文林黄文功丁有財棃文禮阮文眼棃貪丁有禮阮子康羅帖鄭德黄仁智潘朝黄玉聞丁有名鄭汝漢棃克階棃氏玉蘭黄必賢陳氏低陳克讓陳德良鄭汝豊阮氏蓮阮文延阮氏德阮必傘阮有位鄭茂賞阮仁記喬氏午棃光殿阮精范文澡武氏供丁克金棃氏渚棃氏泰。 住持崇嚴延聖寺有功德: 范妙光丁文良枚氏桂杜氏緣高仁忠阮文勝維文明鄭文蹿棃时中麥艇高麥艇禰田氏主阮措阮宏詞阮清尹寺。 天運丁卯年夏節穀日。 Phiên âm:                                                    THI... Xem thêm