Giới Thiệu sơ lược về LÀNG DUY TINH

Giới Thiệu sơ lược về LÀNG DUY TINH

 

Giới Thiệu sơ lược về LÀNG DUY TINH

Duy tinh là một làng cổ trên ngàn năm tuổi. Duy Tinh là lỵ sở của tỉnh THANH HÓA suốt 400 năm qua 2 triều đại Lý – Trần từ năm 1028 đến năm 1400
Duy Tinh có ngôi chùa cổ Sùng Nghiêm Diên Thánh và tấm bia trên ngàn năm tuổi. Duy Tinh là quê hương bà Hoàng Hậu Nguyễn Thị Minh Thụy thời Lê trung hưng, bà có công trùng tu Cầu và Chợ, hiện còn lưu lại trên tấm bia: TRÙNG TU PHƯỢNG HOÀNG THỊ KIỀU BI đã hơn 500 năm tuổi

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong