Ngày cập nhật:

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH - LÀNG CỔ DUY TINH

Chợ Phủ Duy Tinh Video

https://www.youtube.com/watch?v=5KZBUaNd7Tg

Lễ Hội vào ngày Mồng Tám tháng Hai Âm Lịch hàng năm. Là Lễ Hội CẦU PHÚC - Cầu cho Quốc thái dân an - Phong đăng hòa cốc - Mọi người mọi nhà đều VẠN SỰ NHƯ Ý