Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi - Phần Thứ Ba

Những điều cần biết về hôn nhân và cưới hỏi - Phần Thứ Ba

                                       
                                        Chương Thứ Hai (Tiếp theo)
                                                       ******
                        CHỌN NĂM, THÁNG NGÀY, GIỜ
                   TRONG HÔN NHÂN VÀ CƯỚI HỎI
                       

Các ngày hàng Can, trong tháng Giêng có thêm:
* Giáp: Có thêm Thiên quý và sao xấu Trùng tang
* Ất: Có thêm Thiên quý.
* Bính: Có thêm Nguyệt đức. Nguyệt ân.
* Đinh: Có thêm Thiên đức.
* Mậu: Ngày Mậu dần có sao Thiên xá.
* Kỷ: Có thêm Thiên phúc.
* Canh: Có sao xấu Trùng phục.
* Tân: Có thêm. Nguyệt đức hợp.
* Nhâm: Có thêm Thiên đức và sao xấu Nguyệt không.
                      
Các ngày hàng Can, trong tháng Hai có thêm:
* Giáp: Nguyệt đức. Thiên quý
* Ất : Thiên quý. Trùng tang. Dương thác (Ất mão)
* Đinh: Nguyệt ân.
* Mậu: Thiên phúc. Thiên xá (Mậu dần).
* Kỷ: Nguyệt đức hợp.
* Canh: Nguyệt không.
* Tân: Trùng phục. Âm thác (Tân dậu)
                         
Các ngày hàng Can, trong tháng Ba có thêm:
* Giáp: Thiên quý . Dương thác ( Giáp thìn ).
* Ất: Thiên quý.
* Bính: Nguyệt không.
* Đinh: Thiên đức hợp. Nguyệt đức hợp.
* Mậu: Thiên xá ( Mậu dần )
* Kỷ: Trùng tang. Trùng phục.
* Canh: Nguyệt ân.Âm thác. Tân:Thiên địa chuyển sát (Tân mão,Ất mão ).
* Nhâm: Thiên đức. Nguyệt đức.
                         
Các ngày hàng Can trong tháng Tư có thêm:
* Giáp: Thiên xá ( Giáp ngọ ) Nguyệt không * Kỷ: Nguyệt ân
* Ất : Nguyệt đức hợp * Canh: Nguyệt đức.
* Bính: Thiên đức hợp. Thiên quý. Trùng tang .
* Đinh : Thiên quý. * Tân: Thiên đức. Thiên phúc.
* Nhâm : Trùng phục. * Quý: Thiên phúc
                       
Các ngày hàng Can trong tháng Năm có thêm:
* Bính: Nguyệt đức. Thiên quý. * Canh : Thiên phúc
* Đinh : Trùng tang. Thiên quý * Tân : Nguyệt đức hợp.
* Mậu : Nguỵêt ân. * Quý : Trùng phục
                      
Các ngày hàng Can, trong tháng Sáu có thêm:
* Giáp : Thiên đức. Nguyệt đức. Thiên xá (Giáp ngọ)
* Bính : Thiên quý.
* Canh : Nguyệt không
* Kỷ : Thiên đức hợp. Nguyệt đức. Trùng tang
* Đinh : Thiên quý.
* Tân : Nguyệt ân.
* Mậu : Trùng phục
                      
Các ngày hàng Can trong tháng Bảy có thêm:
* Giáp : Trùng phục * Ất : Thiên phúc.
* Canh : Thiên quý. Trùng tang. * Bính : Nguyệt không.
* Tân : Thiên quý * Đinh : Nguyệt đức hợp
* Nhâm : Nguyệt đức. Nguyệt ân. * Mậu : Thiên đức hợp.
* Quý : Thiên đức.
                      
Các ngày hàng Can trong tháng Tám thêm :
* Giáp: Thiên phúc. Nguyệt không. * Ất: Nguyệt đức hợp. Trùng phục.
* Canh: Nguyệt đức. Thiên quý. * Mậu thân: Thiên xá.
* Tân: Thiên quý. Trùng tang. * Quý: Nguyệt ân.
                      
Các ngày hàng Can, trong tháng Chín có thêm:
* Bính: Thiên đức. Nguyệt đức.
* Kỷ: Trùng tang. Trùng phục.
* Mậu: Thiên xá (Mậu thân)
* Canh: Thiên quý. Nguyệt ân.
* Tân: Thiên đức hợp. Nguyệt đức hợp. Thiên quý.
* Nhâm: Nguyệt không
                      
Các ngày hàng Can, trong tháng Mười có thêm:
* Giáp: Nguyệt đức.Thiên xá (Giáp Tý)
* Kỷ : Nguyệt đức hợp.
* Ất : Thiên đức. Nguyệt ân. .
* Quý:Thiên quý.Âm dương thác (Quý sửu,Quý hợi)
* Nhâm: Thiên quý. Trùng tang. Trùng phục
* Canh: Thiên đức hợp. Nguyệt không
                      
Các ngày hàng Can, trong tháng Mười Một có thêm:
* Giáp: Nguyệt ân.
* Bính : Thiên phúc. Nguyệt không.
* Đinh: Nguyệt đức hợp.
* Nhâm: Nguyệt đức. Thiên quý. Âm dương thác (Nhâm tý).
* Quý: Thiên quý. Trùng tang. Trùng phục.
                      
Các ngày hàng Can, trong tháng Mười Hai có thêm:
* Giáp: Thiên xá. Nguyệt không.
* Kỷ: Trùng tang. Trùng phục
* Ất: Thiên đức hợp.Nguyệt đức hợp.
* Tân: Nguyệt ân. * Nhâm: Thiên quý.
* Quý:Thiên quý. Âm dương thác (Quý sửu, Quý hợi)
                                          Còn nữa…
                               Nguyễn Quý Phong

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong