NHỮNG NGƯỜI TIÊU BIỂU CỦA QUÊ HƯƠNG TRONG CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN GIỮ NƯỚC

NHỮNG NGƯỜI TIÊU BIỂU CỦA QUÊ HƯƠNG TRONG CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN GIỮ NƯỚC

Trong các cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc thời kỳ hiện đại, quê ta có 81 người con mãi mãi không trở về. Trong đó liệt sĩ chống Pháp:10 người, liệt sĩ chống Mỹ: 61 người. Liệt sĩ chống quân Tàu bành trướng: 10 người.
Bây giờ các anh, các chị về quê hương lặng yên bằng những dòng chữ ghi họ tên, nhưng đất mẹ Văn Lộc – Duy Tinh luôn mãi mãi ôm các anh chị trong vòng tay ấm áp, bởi các anh chị đã hy sinh cho sự nghiệp cao cả của non sông đất nước và cho chính quê hương Duy Tinh – Văn Lộc yêu thương!
Xin được tri ân hai bà mẹ Việt Nam anh hùng: mẹ Luyện Thị Mận và mẹ Vũ Thị Khắc, đại diện tiêu biểu cho các bà mẹ quê ta, đã sinh ra những người con làm rạng rỡ tên Duy Tinh – Văn Lộc, trên tất cả các lĩnh vực trong chiến đấu xây dựng quê hương đất nước .

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong