2 phút đọc

TÌM HIỂU DANH XƯNG LÀNG DUY TINH

TÌM HIỂU DANH XƯNG LÀNG DUY TINH

Nhân kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa (1029 – 2019)

 TÌM HIỂU DANH XƯNG LÀNG DUY TINH

Khi Lý Công Uẩn lên ngôi, ông dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long (Hà Nội), ông cũng cho dời lỵ sở lộ Thanh Hóa từ làng Giàng (Thiệu Hóa) về làng Duy Tinh (Hậu Lộc). Như vậy làng Duy Tinh có trước thời nhà Lý. Chưa có cứ liệu xác định thời gian ra đời danh xưng làng DUY TINH, nhưng chắc chắn danh xưng làng Duy Tinh đã hơn ngàn năm tuổi, có trước danh xưng THANH HÓA.
Xuất xứ tên Duy Tinh
Các vị tiền nhân đã lấy câu “Duy Tinh Duy Nhất” trong thiên Đại mô, phần Ngu Thư của bộ Kinh Thư để đặt tên Làng.
Chuyện xưa kể rằng: Khi vua Thuấn nhường ngôi có dặn vua Vũ:
Nhân tâm duy nguy, 人 心 惟 危
Đạo tâm duy vi. 道 心 惟 微
Duy Tinh, Duy Nhất, 惟 精 惟 壹
Doãn chấp quyết Trung. 允 执 厥 中
Ý là: Cái tâm của người thì nguy hiểm, cái tâm của đạo thì vi diệu huyền ảo, phải giữ cái tâm của mình cho tinh túy và chuyên nhất, thì mới giữ được cái đạo Trung mà trị quốc.
Các vị tiền nhân muốn nhắc nhở các thế hệ con cháu làng Duy Tinh, phải chuyên nhất giữ cái Tâm của mình luôn thuần khiết, tinh túy và trong sáng!
Danh xưng làng DUY TINH đã hơn một ngàn năm, nhưng đến nay vẫn đậm nét tính thời đại. Dù cho thời đại có xấu xa – suy vi thế nào, các thế hệ con cháu làng Duy Tinh vẫn phải giữ cái TÂM của mình luôn thuần khiết, tinh túy và trong sáng, có vậy làng Duy Tinh mới VẠN ĐẠI TRƯỜNG XUÂN.

                                                                 Nguyễn Quý Phong