TÌM HIỂU DANH XƯNG LÀNG DUY TINH

TÌM HIỂU DANH XƯNG LÀNG DUY TINH

Nhân kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa (1029 – 2019)

 TÌM HIỂU DANH XƯNG LÀNG DUY TINH

Khi Lý Công Uẩn lên ngôi, ông dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng Long (Hà Nội), ông cũng cho dời lỵ sở lộ Thanh Hóa từ làng Giàng (Thiệu Hóa) về làng Duy Tinh (Hậu Lộc). Như vậy làng Duy Tinh có trước thời nhà Lý. Chưa có cứ liệu xác định thời gian ra đời danh xưng làng DUY TINH, nhưng chắc chắn danh xưng làng Duy Tinh đã hơn ngàn năm tuổi, có trước danh xưng THANH HÓA.
Xuất xứ tên Duy Tinh
Các vị tiền nhân đã lấy câu “Duy Tinh Duy Nhất” trong thiên Đại mô, phần Ngu Thư của bộ Kinh Thư để đặt tên Làng.
Chuyện xưa kể rằng: Khi vua Thuấn nhường ngôi có dặn vua Vũ:
Nhân tâm duy nguy, 人 心 惟 危
Đạo tâm duy vi. 道 心 惟 微
Duy Tinh, Duy Nhất, 惟 精 惟 壹
Doãn chấp quyết Trung. 允 执 厥 中
Ý là: Cái tâm của người thì nguy hiểm, cái tâm của đạo thì vi diệu huyền ảo, phải giữ cái tâm của mình cho tinh túy và chuyên nhất, thì mới giữ được cái đạo Trung mà trị quốc.
Các vị tiền nhân muốn nhắc nhở các thế hệ con cháu làng Duy Tinh, phải chuyên nhất giữ cái Tâm của mình luôn thuần khiết, tinh túy và trong sáng!
Danh xưng làng DUY TINH đã hơn một ngàn năm, nhưng đến nay vẫn đậm nét tính thời đại. Dù cho thời đại có xấu xa – suy vi thế nào, các thế hệ con cháu làng Duy Tinh vẫn phải giữ cái TÂM của mình luôn thuần khiết, tinh túy và trong sáng, có vậy làng Duy Tinh mới VẠN ĐẠI TRƯỜNG XUÂN.

                                                                 Nguyễn Quý Phong

Xem thêm

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

Nội dung mặt trước bia Trùng tu Phượng Hoàng thị kiều bi

* Nguyên văn chữ Hán : 重修鳳凰市橋碑 重修鳳凰橋施本府市牛市為三寶碑銘 常謂水上爲梁所以度行人之來往日中爲市所以通天下之貨財惟此鳳凰橋本府市介在永福淳祐之間土高爽塏地廣坦平行客之所往来貨財之所貿易真湯沐邑中大去大来大都會處也迩因星霜屡阕風景頓殊時人不能無燕麥鬼葵之感。 恭惟 世宗毅皇帝老皇皇太后以天下母爲佛中聖心福地目慈天發無量之心種將来之福當時達官及諸善信人咸願爲之助費閨錢腰帯怡然壹舍荆木昆瓦駢然四来廼於。 弘定拾五年柒月拾弍日旦伐蠲恊穀徠起鳩工離娄之明以督其绳公輸之巧以削其墨經之营之不浹旬而未雨之龍止齎之虹已橫跨於波上矣水由地中行人從橋上達原本府市玆施三寳致天下之人聚天下之貨商賈之居行共便貨財之貿易皆通举欣欣然誾誾然於帝日帝天之下咸熙熙焉皡皡焉於王途王路之中會其有極歸于有極普荷吾。 帝王萬萬年建極錫福之功大矣是則斯橋之作斯市之施其及人之功之德顧可量耶以此河沙慶善于祿百福于其身于其子孫穆穆皇皇绵绵延延祚胤处处基圖鞏固其億萬年無彊之休乎。 銘曰: 帝鄉福地,鳳凰橋名,規摸雄麗,制度恢宏,雲飛畫棟,雨捲惟亮,棟扶圖祚,磐奠瑤京,義取噬嗑,市会日中

By Quý Phong